Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglšdarki z włšczonš obsługš JavaScript.

Wirtualne wycieczki

Krapkowice - Kościół Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach

Otmęt stanowi obecnie dzielnicę miasta Krapkowice, położonego nad rzeką Odrą, 20 km na południe od miasta wojewódzkiego Opola. W tym miejscu krzyżowały się szlaki handlowe z nad Bałtyku do Imperium Rzymskiego (szlak bursztynowy) oraz ze wschodu na zachód i dlatego Otmęt należy do najstarszych osad na Śląsku.

Najstarszy dokument o istnieniu parafii i kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wskazuje na rok 1223. Przypuszcza się, że w XIII w. okoliczne zamki w rejonie były w posiadaniu zakonu templariuszy. Przez wiele wieków (do 1810 r.) patronat nad kościołem otmęckim sprawowali O.O. cystersi z Jemielnicy. Został on zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie z zamkiem, który należał przez długi okres czasu do rodu Szeligów i Strzałów. Do dnia dzisiejszego wieża kościelna jest dawną wieżą zamkową.

Znacznym przeobrażeniom demograficzno-przestrzennym zaczął ulegać Otmęt dopiero w drugiej połowie XX w. Z około 3000 osady wiejskiej, na skutek ogromnego napływu ludności ze wszystkich zakątków Polski do nowopowstałych zakładów obuwniczych „Bata” oraz zakładów cementowo-wapienniczych „Górażdże”, rozrósł się w stosunkowo krótkim czasie w potężną aglomerację miejską liczącą obecnie ponad 12000 mieszkańców.

Owemu procesowi przemian demograficznych przypatrywał się bacznie ówczesny proboszcz parafii Otmęt ks. prałat Franciszek Dusza, nie ukrywając niepokoju związanego z pojawiającymi się zagrożeniami, zwłaszcza w dziedzinie religijno-moralnej, towarzyszącymi owym przemianom. Wielu ludzi, wyrwanych nagle ze swego środowiska rodzinnego o niejednokrotnie krańcowo różnej tradycji i kulturze w stosunku do zastanej – śląskiej, nie potrafiło przez wiele lat zidentyfikować własnej tożsamości w nowej rzeczywistości. Ujawniło się to między innymi w zawieszeniu przez nich, przynajmniej częściowym, praktyk religijnych. Chcąc zaradzić, w miarę swoich możliwości, powstałym problemom i objąć troskliwą opieką duszpasterską wszystkich parafian, a zwłaszcza mieszkańców nowopowstałych osiedli (os. XXX-Lecia PRL i os. Sady) ks. prałat Franciszek Dusza zdecydował się wystosować do władz zarówno kościelnych jak i państwowych prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie nowej parafii i arazem budowę nowego kościoła. Ks. Bp Jan Wieczorek w imieniu Kurii Biskupiej w Opolu poparł ową prośbę wystosowując 31.01.1986 r. podanie do Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Opolu, powołując się na Zarządzenie nr 47 Prezesa rady Ministrów – paragrafy 4 i 5, by zarezerwowano teren pod budowę zespołu sakralnego (kościół, dom katechetyczny, plebania) na osiedlu Sady w Krapkowicach-Otmęcie.

Odpowiedź władz wojewódzkich była jednak negatywna. Pogarszający się ponadto stan zdrowia podeszłego już w latach ks. Prałata spowodował, iż pierwotne zamierzenia parafialne nie doczekały się realizacji.

Podjął je na nowo kolejny ks. proboszcz parafii otmęt – ks. Józef Mrocheń – w 1991 r. Tym razem uzyskano zgodę władz państwowych i wydano 05.02.1992 r. wskazania lokacyjne, jednakże na bardzo niedogodnym terenie, odsuniętym daleko poza obręb otmęckich osiedli mieszkaniowych.

Następna zmiana na stanowisku proboszcza w parafii Otmęt doprowadziła do tego, iż ponownie starania budowlane zostały zaprzepaszczone.

Kolejny proboszcz – ks. Andrzej kałuża, przyjrzawszy się uważnie zastanym miejscowym uwarunkowaniom duszpasterskim, doszedł do przekonania, iż mimo znacznie obniżającej się stopie życiowej w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, nalezy koniecznie przystąpić do budowy świątyni i utworzenia nowej parafii w Krapkowicach. Znalazł w tym względzie poparcie miejscowej rady Duszpasterskiej. należało bowiem za wszelką zenę ściślej związać z kościołem mieszkańców osiedli – najbardziej narażonych na negatywny wpływ ostatnich przemian polityczno-gospodarczych w Polsce.

Po zwróceniu się publicznie do parafian o zrozumienie problemu ks. proboszcz wystosował prośbę do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o wydanie zezwolenia na budowę kaplicy (o pow. całkowitej do 600 m2) na osiedlu Sady w Otmęcie i tym samym o podanie wskazań lokacyjnych. Spotkał się ze zrozumieniem i życzliwością władz miejscowych, dzięki czemu już 1.7.1995 r. wydano odpowiednią decyzję i ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanego obiektu sakralnego. Po wykupieniu gruntu, uzbrojonego kilkanaście lat wcześniej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Krapkowicach, o powierzchni 32 ha, i wykonaniu przez architekta – inż. Józefa Nossola projektu budowy kaplicy przystąpiono do zorganizowania składu osobowego Komitetu Budowy.

W czerwcu 1996 r. rozpoczęły się prace przy robieniu wykopów pod fundamenty. Okazało się, iż wielu ludzi, nawet spoza parafii nad podziw wykazało zainteresowanie i chęć współpracy w realizacji owego przedsięwzięcia, przychodząc z pomocą zarówno finansową jak i fizyczną... wirtualne wycieczki - Kościół  Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach